صفحه اصلی > EOC > معرفی واحد و مسئول 

 

 

 

شرح وظايف مرکز هدايت عملیات بحران(EOC)

·         نماینده تام الاختیارمعاون درمان دانشگاه در امور درمانی با همکاری ستاد هدایت

·         رابط بین سازمانی ارگانهای دخیل در امر مدیریت بحران در سطح استانی یا شهرستانی

·         تصمیم گیری و هدايت و رهبری درشرايط بحران، به عنوان مهمترين مرجع

·         هماهنگ کننده سیستم اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان

·         طراحی سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی HICSدر مراکز تابعه با همکاری کارشناس حوادث دانشگاه

·         بررسی زیرساختها و تجهیزات مراکز درمانی تحت پوشش با همکاری دفتر فنی دانشگاه در مواقع بحران

·         جمع آوری بانک اطلاعاتی مسئولین واجرای مانورهای لحظه صفر

·         همکاری در برگزاری مانورهای عملیاتی و دورمیزی مسئولین بیمارستانی و پیش بیمارستانی

·         اقدام در خصوص پوشش درمانی در مراسمهای ملی و مذهبی و تجمعات انسانی بیش از ده هزار نفر

·         برنامه ریزی در اعزام گروههای پزشکی جهت مناطق حادثه دیده در حوادث

·         متولی برپایی بیمارستان صحرایی Mobile Hospitalدر حوادث

·         ايجاد بانک اطلاعاتی آماری، از حوادث ويژه بصورت روزانه، ماهیانه و مقايسه با گزارشات آماری مراکز پلیس و پزشکی قانونی و . . .

·         پیگیری و دريافت گزارشات حوادث ويژه و غیرمترقبه از مراجع ذيربط

 

فعالیتها :

الف ) پیش از وقوع حادثه

 ب ) هنگام وقوع حادثه

 ج ) پس از وقوع حادثه

 

الف) پیش از وقوع حادثه :

·         تهیه بانک اطلاعاتی کامل متولیان حوادث غیرمترقبه

·         نیاز سنجی آموزشی، تجهیزاتی ،...

·         تشکیل تیمهاي واکنش سریع

·         برگزاري دوره هاي آموزشی مدیریت بحران

·         اجراي مانورهاي آمادگی در حوادث

·         مستند سازي فعالیتها در قالب صورتجلسه و گزارشات

·         تشکیل جلسات مرکز حوادث دانشگاه به صورت ماهانه

·         ایجاد لایه هاي ارتباطی چندگانه و مشترك بین اعضاء و سازمانهاي همکار

ب) هنگام وقوع حادثه :

·         تشکیل جلسات اضطراري مرکز حوادث دانشگاه

·         هماهنگی واطلاع رسانی به ستادحوادث استانداري

·         شرکت رئیس یا دبیرکارگروه بهداشت ودرمان درجلسات ستادحوادث استانداري

·         مدیریت بحران ،بر اساس پروتکل ها و شرح وظایف موجود

·         اعزام ، فراخوان و آماده باش نیروها

·         اطلاع رسانی به متولیان مرکز حوادث درون و برون سازمانی

·         بکارگیري تجهیزات و نیروها متناسب با حادثه

·         ارتباط فعال بامرکز هدایت عملیات بحران تهران و فارس بعنوان قطب

·         ثبت دقیق گزارش اقدامات انجام شده

·         فعال سازي لایه هاي ارتباطی چندگانه و مشترك بین اعضاء و سازمانهاي همکار(پلیس، هلال احمرو...)

 

ج ) پس از وقوع حادثه:

·         تشکیل جلسه ارزیابی ، بازنگري و تبادل تجربیات

·         بررسی موانع و مشکلات مشاهده شده

·         برنامه ریزي براي رفع مسائل و مشکلات پیش رو

·         ارسال درس آموخته ها به کلیه اجزاء مدیریتی عملیاتی

·         باز سازي و نوسازي منابع