صفحه اصلی > آموزش > معرفی واحد و مسئول 

 

 • همکاری در تعیین نیازها و اولویتهای آموزشی مرتبط با  رشته های مختلف شغلی جهت برنامه ریزیهای لازم
 • همکاری، جهت تدوین بسته های آموزشی مورد نیاز بر اساس اولویتهای آموزشی
 • تهیه تقویم آموزشی سالیانه واعلام جدول زمانبندی دوره های آموزشی ماهیانه 
 • برنامه ریزی جهت اخذ مجوز اجرای دوره های آموزشی تعین شده بر اساس نیازسنجی
 • انجام هماهنگی با رابطین آموزشی یا واحدهای آموزشی،  مسئول برگزاری دوره ها،  از جهت برگزاری بهینه دوره های آموزش
 • نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده، از طریق پایش مداوم و تنظیم پرسشنامه های مربوط و ارائه گزارشات لازم
 • نظارت بر انجام آزمونهای دوره های آموزشی
 • تجزیه و تحلیل نتایج برگزاری دوره های آموزشی مختلف جهت تجدید نظر در محتوا و نحوه اجرای دوره ها
 • همکاری و نظارت بر صدور گواهینامه های پایان دوره های آموزشی
 • شرکت در سمینارها و همایشهای مربوطه و ارائه گزارشات لازم
 • انجام مطالعات لازم در زمینه روشهای نوین آموزش کارکنان در راستای اهداف استراتژیک سازمان
 • تلاش در جهت توسعه و گسترش آموزش و روشهای توانمند سازی کارکنان در راستای اهداف سازمان
 • شناسائی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدرسین و اساتید دوره های آموزشی