صفحه اصلی > فرم الکترونیک رضایت سنجی 
فرم الکترونیک رضایت سنجی

نام و نام خانوادگی پاسخ دهنده(در صورت تمایل) :

نسبت با بیمار :

سن فرد پاسخ دهنده :
جنسیت فرد پاسخ دهنده : مرد زن
تحصیلات فرد پاسخ دهنده :
مشکل و شکایت بیمار :
تا کنون چندبار از خدمات اورژانس استفاده کرده اید؟

آیا راحت توانستید با تلفن اورژانس 115 تماس بگیرید؟

کاملا راضی تا حدودی راضی تا حدودی ناراضی کاملا ناراضی اطلاعی ندارم
آیا از طول زمان انتظار پشت خط اورژانس 115 راضی بودید؟ کاملا راضی تا حدودی راضیتا حدودی ناراضی کاملا ناراضی اطلاعی ندارم
از نحوه پاسخگویی کارشناس مرکز پیام راضی بودید؟ کاملا راضی تا حدودی راضی تا حدودی ناراضی کاملا ناراضی اطلاعی ندارم
از پیگیری وضعیت بیمار توسط پرسنل مرکز پیام و ارائه مشاوره پزشکی، تا رسیدن آمبولانس بر بالین بیمارتان راضی بودید؟ کاملا راضی تا حدودی راضی تا حدودی ناراضی کاملا ناراضی اطلاعی ندارم
از طول زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیمارتان راضی بودید؟ کاملا راضی تا حدودی راضی تا حدودی ناراضی کاملا ناراضی اطلاعی ندارم
از اقدامات درمانی انجام شده توسط پرسنل اعزامی راضی بودید؟ کاملا راضی تا حدودی راضی تا حدودی ناراضی کاملا ناراضی اطلاعی ندارم
از سرعت عمل و تسلط تکنسین های اعزامی در انجام امور درمان بیمارتان راضی بودید؟ کاملا راضی تا حدودی راضی تا حدودی ناراضی کاملا ناراضی اطلاعی ندارم
از نحوه جابه جایی بیمارتان توسط پرسنل اعزامی راضی بودید؟ کاملا راضی تا حدودی راضی تا حدودی ناراضی کاملا ناراضی اطلاعی ندارم
از نحوه مراقبت از بیمار، در طول مسیر انتقال تا رسیدن به بیمارستان راضی بودید؟ کاملا راضی تا حدودی راضی تا حدودی ناراضی کاملا ناراضی اطلاعی ندارم
از نحوه راهنمایی و ارائه مشاوره پزشکی، توسط تکنسین های اعزامی اورژانس راضی بودید؟ کاملا راضی تا حدودی راضی تا حدودی ناراضی کاملا ناراضی اطلاعی ندارم
از نحوه برخورد کارکنان اورژانس راضی بودید؟ کاملا راضی تا حدودی راضی تا حدودی ناراضی کاملا ناراضی اطلاعی ندارم
از نحوه پوشش و آراستگی تکنسین های اورژنس راضی بودید؟ کاملا راضی تا حدودی راضی تا حدودی ناراضی کاملا ناراضی اطلاعی ندارم
از وضعیت ظاهری آمبولانس، تمیزی آمبولانس و تجهیزات آن راضی بودید؟ کاملا راضی تا حدودی راضیتا حدودی ناراضی کاملا ناراضی اطلاعاتی ندارم
در مجموع اگر بخواهید از یک تا 20 به خدمات اورژانس نمره بدهید، چه نمره ای میدهید؟
علت عدم رضایت :
نظر و پیشنهاد برای بهبود فرآیند ارائه خدمات :